Gå til hovedindholdet

Gødningsregnskab

Et gødningsregnskab er en opgørelse over den mængde gødning, du har brugt på din virksomheds arealer.

Hvorfor udarbejde et gødningsregnskab?

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder optager. Gødningsregnskabet er din opgørelse over, hvordan du bruger din gødning på din virksomhed i løbet af en planperiode.

Du skal udarbejde og indberette gødningsregnskab hvert år, så længe du er med i Register for Gødningsregnskab.

Læs mere om rettigheder og pligter

Kontrol af gødningsregnskaber

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at der ikke bruges mere gødning end den tilladte mængde. Gødningsregnskaberne er vores redskab til at udføre denne kontrol. De indberettede gødningsregnskaber bliver kontrolleret dels administrativt og for en dels vedkommende også fysisk. 

En fysisk kontrol betyder, at en af vores kontrollører kommer på besøg på din bedrift for at se, om dit gødningsregnskab stemmer med de faktiske forhold.

Når sagsbehandlingen er afsluttet, bliver gødningsregnskaberne med visse undtagelser offentliggjort på internettet.  

Læs mere om de offentliggjorte gødningsregnskaber på nedenstående link.

Se offentliggjorte gødningsregnskaber

Hvornår udarbejder du et gødningsregnskab?

Opgørelse af gødningsforbrug pr. planperiode

En planperiode følger høståret og løber fra 1. august til 31. juli det følgende år.

Når planperioden slutter, skal du lave en opgørelse over den gødning, som du har brugt på din virksomheds arealer.  

Indberetning af gødningsregnskab

Du skal indberette dit gødningsregnskab elektronisk på www.landbrugsindberetning.dk.

Fristen for indberetning

Fristen for at sende gødningsregnskabet er 31. marts året efter planperiodens slutning.

Læs mere om gødningsregnskabet i "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler".

Læs mere om indberetning af gødningsregnskab

Se "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler"

Hvordan udarbejder du gødningsregnskabet?

Du skal indberette dit gødningsregnskab elektronisk på landbrugsindberetningen.

Du kan finde en vejledning og adgang til de fleste af de oplysninger, som du skal bruge, under Landbrugsindberetningen.

Du kan desuden læse mere om den elektroniske indberetning af gødningsregnskabet i Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler.

Papirversion af "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler"

Hvert år udarbejder NaturErhvervstyrelsen en vejledning om mark- og gødningsplaner, gødningsregnskab, plantedække, harmoniregler og ændringer i ejer- og brugerforhold.

Vejledningen findes fra og med planperioden 2008/09 udelukkende elektronisk og kan ikke bestilles som trykt udgave.

Hvis du har brug for en papirversion af Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, kan du købe en kopieret vejledning hos NaturErhvervstyrelsen. En vejledning koster 250 kr. inkl. moms. Hvis du køber 10 eller flere kopierede vejledninger, får du mængderabat. Så koster vejledningen 125 kr. pr. stk. inkl. moms. Betalingen dækker omkostningerne ved kopiering, ekspedition og porto.

Hvis du ønsker at bestille kopierede vejledninger, kan du sende en mail til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk med oplysning om det ønskede antal vejledninger, hvilken planperiode det drejer sig om, dit navn, din adresse og dit CVR-nr.

Vi sender det bestilte antal eksemplarer til dig, når du har overført pengene til NaturErhvervstyrelsens konto reg. nr. 0216, konto nr. 4069167470. Vi beder dig skrive "Gød-[antal]" i meddelelsesfeltet.

Vejledninger for planperioder fra 2015/16 til 2008/09

 

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2015/16

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i marts 2016. De væsentlige ændringer i forhold til første version er beskrevet på side 12.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2015/16 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2014/15

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Bekendtgørelsen, der ligger til grund for vejledningen, træder i kraft 1. august 2014

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2014/15 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2013/14

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i september 2013. De væsentlige ændringer i forhold til første version er beskrevet på side 10.

Bekendtgørelsen, der ligger til grund for vejledningen, træder i kraft 1. august 2013

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2013/14 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2012/13

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i september 2012. De væsentlige ændringer i forhold til sidste version er beskrevet på side 10.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2012/13 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2011/12

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, randzoneordningen og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i juni 2012, og rettelserne er beskrevet på siden 10 i Vejledningen.

Den nye udgave af vejledningen indeholder en rettelse til afgrødenormerne i tabel 1a for normer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof, fosfor og kalium).
Ændringen skyldes, at en fejl i baggrundsberegningerne for normerne er blevet korrigeret af NaturErhvervstyrelsen.
Som følge af denne korrektion er arealet af brødhvedeordningen for planperioden i princippet genberegnet.
Der er samtidig foretaget en mindre rettelse af hhv. fejl i forfrugtsværdien for ærter til konsum i tabel 1a, og i tabel 3 er der rettet en formel for type 1 korrektion af gødningsproduktionen for ungtyre.
De nye værdier i vejledningen fremgår desuden af en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække for planperioden 2011/12. Allerede udført kvoteberegning i Fællesskemaet vil blive opdateret med de nye normer af NaturErhvervstyrelsen.
 
Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2011/12 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2010/11

Vejledningen er revideret i juli 2011, med baggrund i en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/11 og om plantedække. 
Der er tale om en række justeringer af reglerne om de dyrkningsmæssige tiltag og alternativer til efterafgrøder. Ændringerne er beskrevet i vejledningens side 6. 
I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, ’randzoneordningen’ og harmonireglerne, samt de nye normtal for dine afgrøder.
Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab. Bemærk de ændrede regler om pligtige efterafgrøder og de nye ordninger som alternativ til efterafgrøder. Der er også kommet nye regler om dyrkningsrelaterede tiltag.
Vejledningen er revideret i juli 2011.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2010/11 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2009/10

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, ’randzoneordningen’ og harmonireglerne, samt de nye normtal for dine afgrøder.
Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.
Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2009/10 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2008/09

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09 kan downloades i pdf-format. I vejledningen kan du blandt andet læse om regler for efterafgrøder, den nye randzoneordning og de nye normtal for dine afgrøder.
Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2008/09 i pdf-format
Tillæg til vejledning 2008/09 vedrørende husdyrgødning på MVJ-0 arealer i pdf-format

Rettelser til Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09

Kapitel 2, afsnit 2.4, punkt C, side 12: Teksten erstattes med:
Hvis dine husdyr afgræsser arealer med en MVJ-aftale, kan den mængde kvælstof, som de afsætter her, trækkes fra i gødningsregnskabet.
Det gælder både ved afgræsning af arealer, der tilhører virksomheder, som er med i Register for Gødningsregnskab og på arealer, der tilhører virksomheder uden for registret.
Tilsagnet skal være indgået efter ordningerne: ’Miljøvenlig drift af græsarealer eller ’Pleje af græs- og naturarealer’. Dog må tilsagnet ikke være indgået i perioden 2003 til 2005. Hvis tilsagnet er indgået i perioden 2003 til 2005, se punkt B.

 

 

Dispensationsansøgning i forbindelse med angreb af havrerødsot i 2014/2015

I dele af Danmark har mange landmænd haft et øget behov for at omså deres vintersæd i foråret 2015 på grund af et ekstraordinært kraftigt angreb af havrerødsot.

Har du været nødsaget til at omså din vintersædsmark med en vårafgrøde som følge af havrerødsot i dyrkningsåret 2014/2015, kan du søge om dispensation til fortsat at anvende en gødningskvote for din mark, svarende til normen for den udvintrede vintersæd. For at opnå dispensationen kræver det, at du kan dokumentere, at du har bragt gødning ud svarende til normen for vintersæd mere end 7 dage før, du har omsået til vårsæd.

Du skal indsende en dispensationsansøgning til NaturErhvervstyrelsen senest 31. marts 2016. Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, CVR-nr., marknr. og arealstørrelse på det omsåede areal.

Du skal benytte blanketten herunder til dispensationsansøgningen. Når du har downloadet blanketten, skal du udfylde den, gemme den på din computer og sende den til havrerodsot@naturerhverv.dk. Du vil blive kvitteret med en automatisk besked om modtagelse af ansøgningen.

Link til blanket for dispensationsansøgning i forbindelse med havrerødsot

Du skal desuden opbevare følgende dokumentation, der skal kunne fremvises ved en kontrol:

  • en kopi af den sendte dispensationsansøgning
  • NaturErhvervstyrelsens kvittering for modtagelse af ansøgningen
  • markblade med marknr. og bloknr., datoer og mængder for tildelt gødning og dato for omsåning
  • kopi af den oprindelige og endelige markplan
  • dokumentation for indkøb af såsæd til såvel vinterafgrøder som vårafgrøden, ved brug af egen såsæd kan bilag for indbetaling af forædlerafgift anvendes

Dispensationsansøgning i forbindelse med angreb af aksløberens larve i 2015/2016

Landmænd i bestemte egne af landet har de seneste år oplevet store problemer som følge af aksløberens larve. Aksløberen, der er en løbebille, angriber græsser, herunder hvede, rug og byg, og især larven kan medføre alvorlige skader på afgrøderne.  Angreb af aksløberen er hidtil set på Vestsjælland, Langeland, Sydfyn og Samsø.

Har du tidligere oplevet problemer med aksløberen på din bedrift, kan du søge om dispensation til at blive undtaget fra reglen om forbud mod jordbearbejdning før forårssåede afgrøder. For at opnå dispensationen kræver det, at du kan fremvise en udtalelse fra en planteavlskonsulent om erfaringsvise angreb af aksløbere på bedriftens jorde.

Du skal indsende en dispensationsansøgning til NaturErhvervstyrelsen, inden du foretager jordbearbejdningen. Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, CVR-nr., marknr. og arealstørrelse på det berørte areal.

Du skal benytte denne blanket til dispensationsansøgningen.

Når du har downloadet blanketten, skal du udfylde den, gemme den på din computer og sende den til aksloberlarven@naturerhverv.dk. Du vil blive kvitteret med en automatisk besked om modtagelse af ansøgningen.

Du skal desuden opbevare følgende dokumentation, der skal kunne fremvises ved en kontrol:

  • en kopi af den sendte dispensationsansøgning
  • NaturErhvervstyrelsens kvittering for modtagelse af ansøgningen
  • udtalelse fra en planteavlskonsulent om erfaringsvise angreb af aksløberen på bedriftens jorde
MENU