Gå til hovedindholdet

Gødningsregnskab

Et gødningsregnskab er en opgørelse over den mængde gødning, du har brugt på din virksomheds arealer.

Hvorfor udarbejde et gødningsregnskab?

Hvorfor skal du udarbejde et gødningsregnskab?

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder optager. Gødningsregnskabet er din opgørelse over, hvordan du bruger din gødning på din virksomhed i løbet af en planperiode.

Du skal udarbejde og indberette gødningsregnskab hvert år, så længe du er med i Register for Gødningsregnskab.

Læs mere om rettigheder og pligter

Kontrol af gødningsregnskaber

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at der ikke bruges mere gødning end den tilladte mængde. Gødningsregnskaberne er vores redskab til at udføre denne kontrol. De indberettede gødningsregnskaber bliver kontrolleret dels administrativt og for en dels vedkommende også fysisk. 

En fysisk kontrol betyder, at en af vores kontrollører kommer på besøg på din bedrift for at se, om dit gødningsregnskab stemmer med de faktiske forhold.

Når sagsbehandlingen er afsluttet, bliver gødningsregnskaberne med visse undtagelser offentliggjort på internettet.  

Læs mere om de offentliggjorte gødningsregnskaber på nedenstående link.

Se offentliggjorte gødningsregnskaber

Hvornår udarbejder du et gødningsregnskab?

Opgørelse af gødningsforbrug pr. planperiode

En planperiode følger høståret og løber fra 1. august til 31. juli det følgende år.

Når planperioden slutter, skal du lave en opgørelse over den gødning, som du har brugt på din virksomheds arealer.  

Indberetning af gødningsregnskab

Det letteste er at indberette dit gødningsregnskab elektronisk via landbrugsindberetningen.

Hvis din virksomhed har et areal på under 25 hektar, kan du også udfylde dit gødningsregnskab i papirform på et godkendt skema. 

Fristen for indberetning

Fristen for at sende gødningsregnskabet er 31. marts året efter planperiodens slutning.

Læs mere om gødningsregnskabet i "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler".

Læs mere om indberetning af gødningsregnskab

Se "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler"

Hvordan udarbejder du gødningsregnskabet?

Det letteste er at indberette dit gødningsregnskab elektronisk på landbrugsindberetningen.

Vejledning til indberetningen

Du finder en vejledning og adgang til de fleste af de oplysninger, som du skal bruge under Landbrugsindberetningen

Bestilling af papirskema

Hvis dit landbrugsareal er under 25 hektar, kan du bestille et papirskema til at udfylde dine oplysninger på landbrugsindberetningen, eller du kan ringe til NaturErhvervstyrelsens Miljø- og Økologikontrol enhed, så sender vi skemaet til dig.

Du kan finde et skema til dette i "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler"

Indberetning på skemaer fra it-programmer

Du har også mulighed for at indsende et skema fra et af de it-programmer, som bruges til styring af landbrugsarealer.

I øjeblikket er følgende skemaer godkendt til indberetning af gødningsregnskab:

  • Næsgård MARK
  • DLBR PlanteIT

Papirversion af "Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler"

Hvert år udarbejder NaturErhvervstyrelsen en vejledning om mark- og gødningsplaner, gødningsregnskab, plantedække, harmoniregler og ændringer i ejer- og brugerforhold.

Vejledningen findes fra og med planperioden 2008/09 udelukkende elektronisk og kan ikke bestilles som trykt udgave.

Hvis du har brug for en papirversion af Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, kan du købe en kopieret vejledning hos NaturErhvervstyrelsen. En vejledning koster 250 kr. inkl. moms. Hvis du køber 10 eller flere kopierede vejledninger, får du mængderabat. Så koster vejledningen 125 kr. pr. stk. inkl. moms. Betalingen dækker omkostningerne ved kopiering, ekspedition og porto.

Hvis du ønsker at bestille kopierede vejledninger, kan du sende en mail til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk med oplysning om det ønskede antal vejledninger, hvilken planperiode det drejer sig om, dit navn, din adresse og dit CVR-nr.

Vi sender det bestilte antal eksemplarer til dig, når du har overført pengene til NaturErhvervstyrelsens konto reg. nr. 0216, konto nr. 4069167470. Vi beder dig skrive "Gød-[antal]" i meddelelsesfeltet.

Vejledninger for planperioder fra 2014/15 til 2008/09

 

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2014/15

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Bekendtgørelsen, der ligger til grund for vejledningen, træder i kraft 1. august 2014

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2014/15 i pdf-format

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2013/14

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i september 2013. De væsentlige ændringer i forhold til første version er beskrevet på side 10.

Bekendtgørelsen, der ligger til grund for vejledningen, træder i kraft 1. august 2013

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2013/14 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2012/13

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække, efterafgrøder og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i september 2012. De væsentlige ændringer i forhold til sidste version er beskrevet på side 10.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2012/13 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2011/12

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, randzoneordningen og harmonireglerne samt de nye normtal for dine afgrøder. Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledningen er blevet revideret i juni 2012, og rettelserne er beskrevet på siden 10 i Vejledningen.

Den nye udgave af vejledningen indeholder en rettelse til afgrødenormerne i tabel 1a for normer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof, fosfor og kalium).

Ændringen skyldes, at en fejl i baggrundsberegningerne for normerne er blevet korrigeret af NaturErhvervstyrelsen.
Som følge af denne korrektion er arealet af brødhvedeordningen for planperioden i princippet genberegnet.

Der er samtidig foretaget en mindre rettelse af hhv. fejl i forfrugtsværdien for ærter til konsum i tabel 1a og i tabel 3 er der rettet en formel for type 1 korrektion af gødningsproduktionen for ungtyre.

De nye værdier i vejledningen fremgår desuden af en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække for planperioden 2011/12. Allerede udført kvoteberegning i Fællesskemaet vil blive opdateret med de nye normer af NaturErhvervstyrelsen.
 
Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2011/12 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2010/11

Vejledningen er revideret i juli 2011, med baggrund i en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/11 og om plantedække. 

Der er tale om en række justeringer af reglerne om de dyrkningsmæssige tiltag og alternativer til efterafgrøder. Ændringerne er beskrevet i vejledningens side 6. 

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, ’randzoneordningen’ og harmonireglerne, samt de nye normtal for dine afgrøder.

Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab. Bemærk de ændrede regler om pligtige efterafgrøder og de nye ordninger som alternativ til efterafgrøder. Der er også kommet nye regler om dyrkningsrelaterede tiltag.

Vejledningen er revideret i juli 2011.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2010/11 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2009/10

I vejledningen kan du blandt andet læse om de ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, plantedække og efterafgrøder, ’randzoneordningen’ og harmonireglerne, samt de nye normtal for dine afgrøder.

Desuden kan du finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2009/10 i pdf-format

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2008/09

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09 kan downloades i pdf-format. I vejledningen kan du blandt andet læse om regler for efterafgrøder, den nye randzoneordning og de nye normtal for dine afgrøder.

Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler, 2008/09 i pdf-format

Tillæg til vejledning 2008/09 vedrørende husdyrgødning på MVJ-0 arealer i pdf-format

Rettelser til Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler 2008/09

Kapitel 2, afsnit 2.4, punkt C, side 12: Teksten erstattes med:
Hvis dine husdyr afgræsser arealer med en MVJ-aftale, kan den mængde kvælstof, som de afsætter her, trækkes fra i gødningsregnskabet.

Det gælder både ved afgræsning af arealer, der tilhører virksomheder, som er med i Register for Gødningsregnskab og på arealer, der tilhører virksomheder uden for registret.

Tilsagnet skal være indgået efter ordningerne: ’Miljøvenlig drift af græsarealer eller ’Pleje af græs- og naturarealer’. Dog må tilsagnet ikke være indgået i perioden 2003 til 2005. Hvis tilsagnet er indgået i perioden 2003 til 2005, se punkt B.

 

 

MENU