Gå til hovedindholdet

Tilsagnsmarker skal plejes inden 31. august

Har du tilsagn under miljøordningerne med forpligtelse til afgræsning eller slæt, skal dette ske inden tilsagnsårets udløb, dvs. inden den 31. august.

Publiceret 25. juli 2012

Tilsagnsarealer med forpligtelse til jordbrugsmæssig udnyttelse i form af afgræsning eller slæt skal fremstå med tæt og lavt plantedække den 31. august.

Afgræsning

Der kan i gamle tilsagn fra før 2007 være fastsat specielle betingelser for afgræsningens varighed og græsningstryk. Generelt gælder dog at marker med forpligtelse til afgræsning den 31. august skal bære tydeligt præg af afgræsning, og mindst 50 % af plantedækket skal være under 40 cm højt. Områder over 100 m2, som ikke er afgræssede, er ikke tilskudsberettigede uanset plantedækkets højde.

Slæt

Der kan ligeledes i gamle tilsagn fra før 2007 være specielle betingelser for antal slæt og tidspunkt for slæt, men generelt gælder, at der på marker med forpligtelse til slæt skal være taget mindst ét slæt den 31. august, og plantedækket må ikke være over 40 cm højt.

1-årige tilskud under artikel 68

Tilsvarende betingelser for afgræsning og slæt gælder for marker, hvor du har søgt det 1-årige tilskud til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer samt for græsarealer, hvor du har søgt det 1-årige tilskud til Ekstensivt landbrug.

Afpudsning

Marker med tilsagn, hvori der er forpligtelse til afpudsning, fx tilsagn om Opretholdelse af ændret afvanding samt de arealer med tilsagn om Braklagte randzoner langs vandløb og søer, som kan slås, skal være afpudset inden den 31. august.

I alle tilfælde gælder dog, at små delområder under 100 m2, som ikke opfylder ovennævnte betingelser, er tilladt.

Dispensation

Hvis du ikke kan opfylde forpligtelserne i dit flerårige miljøtilsagn inden den 31. august, kan du søge om dispensation. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig, og NaturErhvervstyrelsen vil foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der skal foreligge en særlig begrundelse. At du fx ikke længere har rådighed over dyr til afgræsning accepteres ikke som en begrundelse for dispensation.

Vær opmærksom på, at tilsagnsarealer også er omfattet af GLM-reglerne, herunder kravet om afgræsning eller slåning inden 15. september. En eventuel dispensation fra forpligtelserne i tilsagnet fritager dig ikke for GLM-kravene.

Yderligere oplysninger

Er du i tvivl om forpligtelserne i dit tilsagn, eller ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte:
Center for Arealtilskud, Pionér Alle 9, 6270 Tønder, tlf. 33 95 82 96
E-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk


MENU