Gå til hovedindholdet

Tast selv-service

I Tast selv-service finder du:

Fællesskema 2017 (ansøgning om arealstøtte) - Internet Markkort - Overdragelse af betalingsrettigheder - Indsendelse af ændringer - Gødningskvote og efterafgrøder - Kommunale kvælstof- og fosforvådområder - Natura 2000 - Lavbundsprojekter - Vandløbsrestaurering - Tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer - Tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning - Tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Trin-for-tringuide og brugerguides til Internet Markkort og Fællesskema

Ansøgningsrunden 2017

Du kan allerede nu indtegne markkort til brug for støtteansøgning i 2017

Læs en kort guide med billedeksempler for 2017

Ansøgningsrunden 2016

Læs om, hvordan du indtegner marker på markort og udfylder Fællesskema 2016

Kort trin-for-trin-guide til Fællesskema 2016

Kort guide til at sende ændringer til fællesskemaet

Samlet brugerguide til IMK 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Giv elektronisk fuldmagt til landbrugskonsulenter eller andre

Du kan give en anden fysisk eller juridisk person, fx en landbrugskonsulent, fuldmagt til på dine vegne at indsende Fællesskema med markkort og ændringer m.v. via Tast Selv-service.

Du logger på Tast Selv-service og giver fuldmagten inde i systemet.

Se en film på ca. 4 min. om at give en elektronisk fuldmagt

Læs en guide om at oprette, ændre eller annullere en fuldmagt

Fuldmagt på papirskema

Konkursboer og dødsboer

NaturErhvervstyrelsen opretter automatisk en fuldmagt fra boet til kurator, når vi modtager kurator- eller skifteretsattest. Vi undersøger selv, hvem der er kurator for et konkursbo. Ved dødsboer skal arvinger eller bobestyrer sende skifteretsattesten og eventuelle skiftefuldmagter.

Boet kan give fuldmagt til andre end kurator eller bobestyrer, fx til en landbrugskonsulent, ved at indsende en fuldmagtserklæring på dette papirskema.

Hent skemaet her

Hvis skifteretsattesten først kommer efter ansøgningsfristen

Hvis vi ikke kan nå at oprette fuldmagten, fordi skifteretsattesten ikke er kommet inden ansøgningsfristen, vil dødsboet kunne søge efter ansøgningsfristen uden at få støtten nedsat efter reglerne om forsinket ansøgning.

Det er en forudsætning, at dødsboet indsender fuldmagtserklæringen senest 15 dage efter, at skifteretsattesten er udstedt. Det er er også en forudsætning, at dødsboet sender fællesskemaet via Tast selv-service inden den frist, som vi giver i det konkrete tilfælde.

Landbrugere i særlige situationer

Landbrugere kan i særlige tilfælde indsende en fuldmagt på papirskema.

Det kan være, hvis du er blevet så alvorligt syg, at du ikke er i stand til selv at indsende ansøgningen. Det kan også være i tilfælde af, at kommunen har givet afslag på at udstede en NemID til dig.

Det er ikke tilstrækkeligt, at du ikke har adgang til en computer, eller at du er undtaget fra at bruge Offentlig Digital Post. 

En fuldmagt i papirform skal ledsages af dokumentation for den særlige situation, der forhindrer dig i at indsende fuldmagten via Tast selv-service.

Dokumentationen for den særlige situation ved alvorlig sygdom kan fx være en lægeerklæring. Dokumentation for afslag på udstedelse af NemID kan fx være en erklæring fra kommunen, om at du har fået afslag på at få udstedt et NemID. 

Hent skemaet her

Gødningskvote og Efterafgrøder

Du kan med fordel lave din Gødningskvoteberegning elektronisk i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. 

Bemærk, at hvis du søger Ekstensivt Landbrug eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha for kvægbrug, er det et krav, at du laver din gødningskvoteberegning elektronisk i Tast selv-service.

Find vejledninger og skemaer til gødningsplaner og gødningskvoter her.

Spørgeskemaundersøgelser

I maj og juni 2016 udførte vi en undersøgelse af landmænds og konsulenters tilfredshed med Tast selv-service og kunderservice i ansøgningsrunden 1. februar til 18. maj 2016.

Tilfredsheden med Tast selv-service og med NaturErhvervstyrelsens kundeservice er steget. Men landmænd og konsulenter peger også på en række ting, som kan forbedres.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service 2016

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service 2015

Møder om Tast selv-service med landbruget

Tast selv-service skal hele tiden udvikles og forbedres, så det kan blive nemmere at bruge for landmænd og konsulenter.

Til at rådgive i dette arbejde har landbrugets organisationer sammen med NaturErhvervstyrelsen nedsat nogle arbejdsgrupper.

Teknikergruppen

Gruppen rådgiver løbende omkring aktuelle emner om Tast selv-service. Deltagerne har mulighed for at komme med forbedringsforslag til administration, systemer og kommunikation omkring arealstøtte.

Typiske emner på møderne er:

 • Status for Tast selv-service, herunder Internet Markkort (IMK)
 • Fremtidige funktioner eller ordninger i Tast selv-service, herunder IMK
 • Tekniske spørgsmål om grundbetaling, miljø- og økologitilskud og markblokke
 • Tekniske spørgsmål om indberetning af efterafgrøder
 • Input til informationsmateriale og breve om arealtilskud og randzoner

De enkelte organisationer udpeger selv, hvilke personer der repræsenterer dem i gruppen. Der holdes normalt møder ca. hver 6. uge, dog hyppigere efter behov.

Deltagerne er:

Organisation

Repræsenteret ved

Landbrug & Fødevarer

Maria Skovsager Østergaard

Seges og tilknyttede konsulenter

Jon Birger Pedersen
Birgit Ingvorsen
Marianne Haugaard Christensen 

De private planteavlskonsulenter

Søren Overgaard Schnipper, AgroPro
Poul Christensen, Privat Planteavlsrådgivning Rådgivning
Niels Andreasen, NA Plant

Planteavlskonsulenternes forening

Janni N. Nielsen, Sønderjysk Landboforening

Økologisk Landsforening

Claus Østergaard

Bæredygtigt landbrug

Nikolaj Schulz

NaturErhvervstyrelsen

Lotte Dige Toft, Center for Landbrug
Franci Johansen, Center for IT
Peter Ritzau Eigaard, Kort, Center for Kontrol
Per Faurholt Ahle, Center for Landbrug

Kontaktperson for Teknikergruppen:

Martin Dalby, NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug

Se dagsordener og referater fra møder i Teknikergruppen

Følgegruppen

Forbedringer af Tast selv-service og Internet Markkort sker så vidt muligt efter Følgegruppens anbefalinger. Gruppen indkaldes til heldagsmøder en til to gange om året, hvor forbedringer til den kommende ansøgningsrunde diskuteres.

Følgegruppens medlemmer deltager desuden efter behov i en brugertest forud for åbning af ansøgningsrunden.

Landmænd og konsulenter med erfaring i at bruge Tast selv-service deltager på møderne. Deltagerne udpeges af landbrugets organisationer.

Følgegruppen har følgende medlemmer:

 • en medarbejder fra Seges
 • en medarbejder fra Videnscentret for Landbrug
 • to landmænd
 • fire planteavlskonsulenter fra Landboforeningerne
 • en privat planteavlskonsulent
 • en planteavlskonsulent fra Planteavlskonsulenternes forening
 • fire medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen

Kontaktperson for Følgegruppen:

Jeppe Holm Kristensen, NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug

Faglige meddelelser

Meddelelser for brugere af Tast selv-service, som er vores ansøgningssystem, og Internet Markkort (IMK).

RSS

Vi minder om, at Tast selv-service er lukket i dag onsdag den 18. januar i tidsrummet 16:00-22:00. Det skyldes et planlagt servicevindue, så vi kan...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU