Gå til hovedindholdet

Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

Læs mere om GUDP-området

Formål med tilskuddet

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

Hvem kan søge?

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. inden for fødevareerhvervet.

GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), brancheorganisationer, foreninger, samt selvejende institutioner betragtes i tilskudsmæssig sammenhæng som private virksomheder.

Hvad giver vi tilskud til?

  • Udvikling og demonstrationsprojekter
    Projekter hvor én eller flere deltagere gennemfører en række indbyrdes afhængige og understøttende aktiviteter.

I januar 2014 afholdte GUDP en workshop om demonstrationsaktiviteter. På baggrund af workshoppen er der udarbejdet materiale, hvori man kan læse mere om, hvordan begrebet skal forstås i GUDP.

Hent materialet om demonstrationsaktiviteter her
 

  • Netværksprojekter
    Projekter der sigter efter at kortlægge barrierer og de erhvervsmæssige perspektiver og potentialer for udvikling på et afgrænset område inden for de udfordringer, fødevareerhvervene står overfor. 

Kan min gode idé blive et GUDP-projekt?

Du har mulighed for at sende max 1 side med beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet. Du vil efterfølgende få en tilbagemelding på, om der er tale om et potentielt GUDP-projekt.

Hent skabelon til projektbeskrivelse her

Tilskuddets størrelse

Udviklings- og demonstrationsprojekter

Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med en varighed på op til 4 år og med et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr.

De maksimale tilskudsprocenter fremgår af den aktuelle indkaldelse.

Netværksprojekter

Netværksprojekter kan opnå tilskud på 50 pct. af de  tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og et samlet tilskud på mellem 250.000 kr. og maksimalt 2 mio. kr.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordninger under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) findes på Retsinformations hjemmeside: 

Ny bekendtgørelse nr. 1261 trådte i kraft den 1. januar 2015. Dermed ophæves bekendtgørelse nr. 922. Sidstnævnte vil dog stadig være gældende for tilsagn givet i perioden 2010-2014.

Sådan søger du

Ansøgningsmateriale og indkaldelse finder du under "Skema og Vejledning", når der er åbent for ansøgninger.

Tidligere indkaldelser og lister over ansøgere

Tidligere indkaldelser og lister over ansøgere

 

1. runde 2016:

Månegrisen 1. fase: Prækvalifikation

2. runde 2015:

Organic RDD 2.2.

1. runde 2015:

2. runde 2014:

1. runde 2014:

2. runde 2013:

1. runde 2013:

Organic RDD2:

2012:

2011:

2010:

Ansøg om ændringer

Budgetændringer

Man skal søge om at få foretaget en budgetændring. Projektet kan få lavet max. én budgetændring om året.

Følgende skal projektleder sende til GUDP-sekretariatet:

  • En god begrundelse for hvorfor det vil være nødvendigt at få foretaget en budgetændring samt en ikrafttrædelsesdato  - som skal ligge minimum to måneder før projektets slutdato. Ikrafttrædelsesdatoen kan ikke være bagudrettet, da alle ændringer skal godkendes, inden de kan igangsættes.
  • Det senest godkendte budget med samtlige deltagere.
  • Et nyt samlet budget, hvor samtlige deltagere fremgår, med de ønskede ændringer.
  • Udbetalingsanmodning for eventuelle udgifter, der er afholdt i perioden op til ikrafttrædelsesdatoen, skal medsendes, da de udgifter skal afregnes i det gældende budget.

Anmodningen om budgetændring sendes til projektets kontaktperson i GUDP-sekretariatet eller til gudp@naturerhverv.dk.

Projektforlængelser

Hvis det bliver nødvendigt med en forlængelse af projektet, skal GUDP-sekretariatet senest to måneder før projektets slutdato modtage en skriftlig begrundelse herfor fra projektlederen. Begrundelsen skal sendes til projektets kontaktperson eller til gudp@naturerhverv.dk.

Ansøg om udbetaling

Anmodning om udbetaling

Projekter kan få udbetalt tilskud max to gange om året. Projektlederen skal indsamle udbetalingsanmodninger fra de deltagere, der ønsker at få udbetalt tilskud, og sende dem samlet til gudp@naturerhverv.dk.  Alle anmodninger skal ledsages af NaturErhvervstyrelsens revisorerklæring, som skal udfyldes og underskrives.

Hent Anmodning om udbetaling af tilskud under GUDP

Hvis der er brug for flere linjer i bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter, kan dette dokument vedlægges:
Hent Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter (til ekstra linjer)

Hent Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Tilbagebetaling

Hent Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra GUDP

Status- og slutrapporter

Statusrapporter

Alle statusrapporter fra igangværende GUDP-projekter skal indsendes én gang årligt den 1. juli. Det betyder, at de datoer for statusafrapportering, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, ikke længere er gældende.  

Den første statusrapport skal dog først indsendes, når projektet har været i gang i et år. 

Statusrapporten skal være godkendt, inden man kan få udbetalt til projektet. Projektudbetalinger vil derfor blive tilbageholdt, indtil du har modtaget en mail om, at statusrapporten er godkendt. Vær derfor opmærksom på at sende rapporten rettidigt, så vi kan nå at behandle den hen over sommeren.

Frem til indsendelse af den første statusrapport, kan der dog dispenseres for kravet om, at udbetaling kræver en godkendt statusrapport.

Hent statusrapportskabelonen for GUDP-projekter

Slutrapport

Slutrapporten skal indsendes senest tre måneder efter projektets afslutning. Slutudbetaling kan ikke behandles før slutrapporten er godkendt.

Hent slutrapportskabelonen for GUDP-projekter

GUDP-logo

Her kan deltagere i GUDP-projekter hente GUDP's logo til brug på hjemmesider og i informationsmaterialer.

Deltagere i et GUDP-projekt skal sørge for, at det ved omtale af projektet på hjemmesider, i pressemateriale og brochurer fremgår, at projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet”.

Til det formål kan man bruge GUDP's logo. Herunder kan du hente logoet. 

Kan GUDP yde tilskud til eneretsbeskyttelse f.eks. patentering?

GUDP kan alene yde tilskud til patentering i små og mellemstore virksomheder dvs. virksomheder med højest 250 ansatte og en årlig omsætning på højest 372 mio. kr. eller en samlet balance på højest 320 mio. kr.

Det fremgår af bekendtgørelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram § 36. Stk. 5, nr. 8 ”Tilskud kan ikke ydes til følgende omkostninger:” ----”udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder”.

Bemærk, at patentering skal vedrøre en rettighed/resultat opnået gennem projektets aktiviteter i projektperioden.

Kan kommuner og EU’s regionalfonde medfinansiere GUDP-projekter?

Midler fra kommuner og fra EU’s regionalfonde er ”anden offentlig medfinansiering”. Projektaktiviteter kan således kun medfinansieres med midler fra kommuner og EU’s regionalfonde op til den gældende maksimale tilskudsprocent for aktivitets- og virksomhedstypen. Se dog § 33 i Bekendtgørelsen nr. 922 af 15. juli 2010 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, hvor der er en undtagelse. Vær endvidere opmærksom på, at i det omfang, der er EU-midler med, er det den pågældende EU-ordnings maksimale tilskudsregler, der er gældende.

Kan kommuner og statslige myndigheder få tilskud fra GUDP?

Nej, kommuner og statslige myndigheder kan ikke få tilskud fra GUDP. Det fremgår af bemærkningerne til GUDP-loven, at myndigheder og andre offentlige institutioner end forskningsinstitutioner ikke kan opnå tilskud. De kan imidlertid godt indgå i udviklings- og demonstrationsprojekter og netværksprojekter, dog uden tilskud fra GUDP.

Skal der kun laves ét deltagerskema pr. ansøgende virksomhed?

Ja, der skal kun laves et deltagerskema (Skema C) for hver virksomhed. I budgetskemaet laves der til gengæld et budgetskema for hver aktivitet den enkelte virksomhed deltager i (anvendt forskning, udvikling og demonstration).

Kan de regionale væksthuse være tilskudsmodtagere?

De regionale væksthuse kan godt være tilskudsmodtagere i udviklings- og demonstrationsprojekter, men vi har lidt svært ved helt at se, hvilken funktion i et udviklings- og demonstrationsprogram, det vil være naturligt, at et væksthus udfylder. I netværksprojekter kan de derimod ikke være tilskudsmodtagere, idet væksthusene i den forbindelse sidestilles med en offentlig myndighed, og derfor ikke er berettiget til tilskud jf. §28, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 922 af 15. juli 2010 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Gælder regler om de-minimis for alle projekter?

Nej, det gælder kun for netværksprojekter, der har opnået GUDP-tilskud før 1. januar 2015.

Opdateret 29. april 2016
MENU